2004-10-21 10:08:50

Uchwała Nr XII/84/2004


z dnia 27 kwietnia 2004r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uchwała Nr XII/84/2004
z dnia 27 kwietnia 2004r.
Rady Gminy Osięciny

zmieniająca uchwałę Nr XI/77/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku
i zarządzenie Nr 211/2004 Wójta Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d oraz pkt. 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 200 l roku DZ.U.Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 122, art.128 ust.2, art.134 ust.3, art.135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:

W uchwale Nr Xl/77/2004 z dnia 26 lutego 2004r. i zarządzeniu Nr 211/2004 Wójta Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:
§1
l. Dochody budżetowe z kwoty14.340.329 zł. zwiększa się do kwoty 15.989.079 zł.

2. Wydatki budżetowe zkwoty14.389.578 zł. zwiększa się do kwoty 16.176.178 zł.

- wydatki bieżące z kwoty 8.779.367 zł. zwiększa się do kwoty 8.795.367 zł.
- wydatki majątkowe z kwoty 5.610.211 zł. zwiększa się do kwoty 7.380.811 zł., w tym wydatki inwestycyjne z kwoty
5.560.211 zł. zwiększa się do kwoty 7.330.811 zł.
§2
Zmiany o których mowa w § 1 przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§3
Deficyt budżetowy z kwoty 49.249 zł. zwiększa się do kwoty 187.099 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 187.099 zł. są przychody pochodzące z :
"
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 187.099 zł.
Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródło zestawione są w załączniku Nr 3.
§4
Określa się plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez gminę w roku budżetowym oraz wysokości nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§5
Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz Zaremba

Informacje o artykule

Autor: Romuald Trzeciak
Zredagował(a):
Data powstania: 21.10.2004 09:08
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2005 13:02
Liczba wyświetleń: 435

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zalacznik1.pdf 2004-10-21 10:31:52
załącznik zalacznik2.pdf 2004-10-21 10:32:11
załącznik zalacznik3.pdf 2004-10-21 10:32:27
załącznik zalacznik4.pdf 2004-10-21 10:33:13
załącznik zalacznik5.pdf 2004-10-21 10:33:41
załącznik uzasadnienie.pdf 2004-10-21 10:34:05

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI