2004-12-21 10:22:10

Uchwała Nr XVI / 109 / 2004


z dnia 8 grudnia 2004 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega publikacji

Uchwała Nr XVI / 109 / 2004
Rady Gminy Osięciny
z dnia 8 grudnia 2004 r.

w sprawie: opłaty targowej na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym-/tekst jednolity :Dz.U.z 2001r. Nr142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, N r62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 / i art.5 ust.1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683;z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.1291/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r.
w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych- M.P.Nr46,poz.794

Rada Gminy Osięciny
uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie gminy Osięciny
w następujących kwotach:
1. za sprzedaż na placu targowym towaru lub inwentarza z wozu, ciągnika, samochodu do 1.5 tony - 10,00 zł
2. za sprzedaż na placu targowym towaru lub inwentarza z samochodu ciężarowego powyżej 1.5 tony - 17,00 zł
3. za sprzedaż na placu targowym artykułów przemysłowych i innych
z zajęciem miejsca na placu targowym /od 1 m2/ - 3,50 zł
4. za sprzedaż z ręki, kosza - 1,00 zł

§ 2
Opłata targowa z targowiska przy ul. Plac Boh.Powst.W-wy w Osięcinach będzie pobierana w drodze inkasa przez pracownika Spółdzielni „Jutrzenka” w Osięcinach. Wysokość inkasa ustala się na 80% pobranej kwoty.§ 3
Opłata targowa z targowiska przy ul. Leśnej w Osięcinach będzie pobierana
w drodze inkasa przez p. Wacława Malinowskiego zam. Osięciny Wieś. Wysokość inkasa ustala się na 50 % pobranej kwoty.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osięciny.


§ 5
Traci moc uchwała Nr IX/73/2003 r. Rady Gminy Osięciny z dnia 4 grudnia 2003 r.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz Zaremba

Informacje o artykule

Autor: Romuald Trzeciak
Zredagował(a):
Data powstania: 21.12.2004 09:22
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2005 13:06
Liczba wyświetleń: 472

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI