2004-12-21 10:52:51

U C H W A Ł A Nr XVI/115/2004


z dnia 8 grudnia 2004 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu

U C H W A Ł A Nr XVI/115/2004
RADY GMINY OSIĘCINY
z dnia 8 grudnia 2004 r.
w sprawie : określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu
i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ), oraz art.6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz.84 z późn. zm.).
Rada Gminy Osięciny

uchwala, co następuje :
§ 1
Określa się wzory formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku rolnego:
1) Deklaracja na podatek rolny w brzmieniu jak w załączniku Nr 1
2) Informacja w sprawie podatku rolnego w brzmieniu jak w załączniku Nr 2
3) Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym w brzmieniu jak w załączniku Nr 3
4) Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach rolnych
w brzmieniu jak w załączniku Nr 4
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz Zaremba

Informacje o artykule

Autor: Romuald Trzeciak
Zredagował(a):
Data powstania: 21.12.2004 09:52
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2005 13:08
Liczba wyświetleń: 527

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI