2006-04-26 13:53:01

WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych obowiązek uzyskania zezwolenia (art.7-9). Przedsiębiorcy są zobowiązani maksymalnie do 13 października 2006 roku dostosować prowadzoną działalność do wymogów określonych w ustawie oraz wystąpić z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia. Zgodnie z art.8 ust.1 oraz ust.2 pkt.1 i 2 ustawy konieczne jest złożenie wniosku zawierającego: 1.imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), 2.określenie przedmiotu i obszaru działalności, 3.określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem, 4.informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem, 5.proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności, 6.określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia, 7.rodzaj odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 8.sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 26.04.2006 12:53
Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2006 12:53
Liczba wyświetleń: 465

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wymagania.doc 2006-04-26 13:52:54

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI