2008-09-29 09:05:16

Protokół z kontroli dokumentacji dotyczącej udzielania świadczeń rodzinnychW dniach 25.05.2007r.-15.06.2007r. przeprowadzona została kontrola prowaqdzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Polityki Społecznej w zakresie: analiza dokumentacji dotyczących udzielania świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej w okresie od 01.05.2004 r.-31.08.2006 r.(prawidłowość kompletowania dokumentów, prawidłowość przyjmowania wniosków oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej); analiza środków wykorzystanych na realizację świadczeń, rodział ,,85212"- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego".
Wwyniku kontroli świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wydano zalecenia pokontrolne:
- potwierdzanie daty wpływu na wnioskach i dokumentach do załączonych wniosków;
- stosowanie zasad określonych w ustawie o rachunkowości w przypadku dokonywania poprawek;
- stosowanie oznaczenia decyzji administracyjnych zgodnie z załącznikiem 4 do instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych;
- umieszczanie w podsatwie prawnej decyzji administracyjnych w sprawach o świadczenia rodzinne art. szczegółowo określających uprawnienia do przyznawania dodatków do zasiłków rodzinnych;
- pobieranie od strony ubiegającej się o ustalenie uprawnień do zaliczki alimentacyjnej oświadczenia o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt. 3 lit.6 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;
- przy zmianie uprawnień świadczeniobiorcy w trakcie okresu zasiłkowego poprzez przyznanie, odmowę, wstrzymanie świadczeń rodzinnych następuje przez wydanie decyzji administracyjnej;
- w decyzji administracyjnej należy wskazać również osoby (dzień) na które przyznano świadczenia rodzinne a nie tylko opiekuna prawnego;
- decyzje administracyjne winny uwzględniać datę ważności orzeczenia o niepełnosprawności przyznając uprawnienia do świadczeń;
- uwzględnienie zapisu & 15 instrukcji kancelaryjnej w oznaczeniach decyzji administracyjnych.
Dnia 14.09.2007 roku podpisano protokół kontroli.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 29.09.2008 08:05
Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2008 08:05
Liczba wyświetleń: 529

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI