2008-09-29 12:32:51

Protokół z kontroli w zakresie kompleksowej gospodarki finansowejOd dnia 10.01.2008 r.-14.03.2008 r. z przerwami dnia 17,25 stycznia, 15, 22, 25-29 lutego została przeprowadzona kontrola przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy Wydział Kontroli Finansowej w zakresie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej. Wydano zalecenia pokontrolne:
l. Dokonanie korekty naliczeń i wyegzekwowanie należności z tytułu czynszu dzierżawnego sieci wodociągowo - kanalizacyjnej za I półrocze 2006 roku, zgodnie z umową w łącznej kwocie 4.007,32 zł tj. czynszu dzierżawnego stanowiącego dochód gminy w kwocie 3.284,69 zł i podatku V AT w kwocie 722,63 zł.
2. Naliczanie i dochodzenie należności budżetowych z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy, w wysokościach wynikających z podpisanych umów, z zachowaniem szczególnej staranności wymaganej przepisami art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

3. Przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości prowadzonej ewidencji i składanych do Urzędu Gminy zestawień przychodów z tytułu pobieranych opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, stanowiących podstawę naliczania czynszu dzierżawnego za lata 2005-2007. W przypadku stwierdzenia zaniżenia czynszu dzierżawnego przez dzierżawcę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (poza ustaleniami niniejszej kontroli) dokonanie właściwych obciążeń, a o wynikach kontroli i podjętych w tym zakresie działaniach powiadomienie tutejszej Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4. Uzupełnienie obowiązujących w jednostce procedur kontroli finansowej o procedury, zgodne ze standardami kontroli finansowej, dotyczące procesów związanych z gromadzeniem środków finansowych z umów dzierżawy oraz rozdysponowaniem środków, w tym w szczególności w zakresie zlecania zadań własnych gminy do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
5. Przy zlecaniu zadań publicznych podmiotom spoza sektora finansów publicznych przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207), a w szczególności:
a) podawanie w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert wszystkich informacji wymaganych przepisami art. 13 ust. 2 ww. ustawy,
b) przyjmowanie ofert na obowiązującym wzorze określonym w załączniku nr l do ww. rozporządzenia.
c) przedstawianie uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o spełnieniu przez oferenta wymogów przewidzianych przepisami art. 15 ust. 3 ustawy,
d) do rozliczania udzielonych dotacji uwzględnianie wyłącznie faktur i rachunków spełniających wymogi dla dowodów księgowych określonych w przepisie art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 ze zm.), opatrzonych adnotacją o sfinansowanie zakupów z dotacji ze wskazaniem, w jakiej części kwota wydatku została pokryta z dotacji - zgodnie z treścią pouczenia zawartego w załączniku nr 3 do wyżej wymienionego rozporządzenia,
e) przeprowadzanie kontroli w trakcie realizacji zleconego zadania i ocena jego realizacji efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, zgodnie z art. 17 ustawy.
6. Wyegzekwowanie od Klubu Sportowego "Ziemowit" w Osięcinach dodatkowych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonania zadania i wykorzystania dotacji udzielonej Klubowi z budżetu gminy w 2007 roku w kwocie 90.000 zł, w tym między innymi listę zawodników, którzy korzystali z dożywiania i którzy powinni potwierdzić podpisem otrzymanie tych środków oraz innych dokumentów umożliwiających stwierdzenie prawidłowości podziału środków wg kryteriów wkładu pracy i wysiłku zawodników, na które powoływał się Prezes Klubu oraz informacji o terminach odbytych rozgrywek i treningów. Ewentualne dokonanie weryfikacji rozliczenia dotacji i powiadomienie o jej wynikach tutejszej Regionalnej Izby Obrachunkowej.

7. Podjecie działań zmierzających do zorganizowania Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Osięcinach w sposób zgodny z postanowieniami uchwały nr XV/67/95 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 1995 roku, w której organ stanowiący j.s.t. zdecydował o utworzeniu tej jednostki jako zespołu szkół łączącego w sobie różne typy szkół i placówek oświatowych, o których mowa wart. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Mając na uwadze fakt, iż obecnie przedmiotem działalności podstawowej wykonywanej przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych jest prowadzenie obsługi administracyjnej i finansowo - księgowej szkół i placówek oświatowych - rozważenie możliwości dokonania zmian w zakresie organizacji szkół i placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami cytowanej ustawy o systemie oświaty z równoczesnym zapewnieniem obsługi, o której mowa powyżej na zasadach określonych wart. 5 ust. 9 ustawy. W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu zmian organizacyjnych, stosowne propozycje należy przedłożyć Radzie Gminy Osięciny.
8. ZaprzesHmie pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej gminy - Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Osięcinach - przez Wójta Gminy i zatrudnienie kierownika tej jednostki zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 5 cytowanej ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który stanowi, że do zadań wójta należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
9. Zaprzestanie prowadzenia przez Urząd Gminy obsługi finansowo - księgowej Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach i zobowiązanie kierowników instytucji kultury do prowadzenia rachunkowości tych jednostek we własnym zakresie, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), mając na uwadze odrębność prawną tych jednostek, wynikaj ącą z przepisu art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.).
10. Rzetelne i staranne sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, zgodnie z przepisami § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 7 ust. 3 załącznika nr 34 do ww. rozporządzenia.
11. Klasyfikowanie dochodów i wydatków zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726 ze zm.).
12. Dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot ujętych w planie finansowym jednostki, zgodnie z zasadami gospodarki finansowej określonymi wart. 35 ust. 1 i 3 pkt 3, art. 138 pkt. 3 w związku z art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
13. Prowadzenie ksiąg rachunkowych gminy w sposób rzetelny, poprzez ujmowanie w ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

14. Zawieranie umów dzierżawy nieruchomości zgodnie z upoważnieniem określonym w uchwale Rady Gminy podjętej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
15. Przestrzeganie zasady jawności postępowania przy gospodarowaniu mIemem komunalnym poprzez sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, podawanie informacji w prasie lokalnej o wywieszeniu tych wykazów w siedzibie Urzędu, zgodnie z przepisem art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).
Dnia 15.04.2008 roku podpisano protokół kontroli.


Informacje o artykule

Autor: Magdalena Malec
Zredagował(a):
Data powstania: 29.09.2008 11:32
Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2008 11:32
Liczba wyświetleń: 579

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI