2009-01-14 11:10:02

Wójt Gminy Osięciny<br />


1. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie nr działki 152/8 o pow. lokalu 14,57 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radziejowie księga wieczysta Kw Nr 16005. <br />

2. Sposób zagospodarowania lokalu: działalność usługowa lub handlowa.
Lokal znajduje się w budynku gospodarczym, przy Placu Boh. Powstania Warszawy w Osięcinach. Najemca zobowiązuje się do adaptacji i modernizacji we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązkiem uzyskania odpowiednich opinii, zezwoleń i decyzji stosownych organów w przedmiocie modernizacji i prowadzenia zamierzonej działalności.

3. Forma oddania lokalu użytkowego: najem.
4. Okres najmu: umowa zawarta na okres 5 lat.

5. Oglądanie lokalu w celu zapoznania się z jego stanem technicznym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z p. Moniką Fabisiak w godz. od. 730 – 1530 , tel. (0-54) 2650030.

6. Cena wywoławcza netto za 1m2 pow. użytkowej lokalu wynosi – 10,00 zł/m2

7. P r z e t a r g odbędzie się w dniu 16 lutego 2009 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Osięcinach ul. I AWP 14.

8. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły w terminie do dnia 12 lutego 2009 roku wadium w wysokości 2,00 zł w kasie Urzędu Gminy w Osięcinach lub na konto KDBS O/Osięciny nr 72 9550 0003 2002 0000 0101 0002 dopisując na poleceniu przelewu „Przetarg na najem lokalu użytkowego o pow. 14,57 m2 przy Placu Boh. Powst. W-wy”.
9. Wadium wpłacone przez osobę, która zaoferuje najwyższą cenę, zostanie zaliczone na poczet czynszu, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz wynajmującego.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu; zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


10. Najemcą zostaje uczestnik licytacji, który zaoferuje cenę najwyższą z biorących udział w licytacji i wyższą od ceny wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie.

11. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie będą przyjmowane, a przetarg zostanie zamknięty i zostanie ogłoszona osoba, która przetarg wygrała.

12. Ustala się termin zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 3 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy w Osięcinach, pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr (0-54) 265 00 30, wew. 15.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Osięciny
oraz zamieszczono na stronie internetowej
www.osieciny.samorzady.pl
Wójt Gminy Osięciny
mgr Jerzy Izydorski 

Informacja o wyniku przetargu

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Osięciny podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni informację o wyniku

I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na wynajem lokalu użytkowego o pow. 14,57 m2, położonego w miejscowości Osięciny przy Placu Boh. Powst. Warszawy.


1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

16.02.2009 r. g.1100, sala narad Urzędu Gminy Osięciny, u. 1 AWP 14 - przetarg ustny nieograniczony.


2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Nieruchomość oznaczona geodezyjnie nr działki 152/8 o pow. lokalu 14,57 m2 .

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radziejowie księga wieczysta Kw Nr 16005.


3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

Dopuszczonych – 2 ; Niedopuszczonych – 0


4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert:

Cena wywoławcza netto za 1m2 pow. użytkowej lokalu wynosi – 10,00 zł/m2 .


5. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) ponieważ osoby, które wniosły wadium nie przystąpiły do przetargu.


Niniejsza informacja została wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy Osięciny dnia 24.02.2009 r. na okres 7 dni tj. do dnia 03.03.2009 r. oraz zamieszczono na stronie internetowej www.osieciny.pl;

bip.ug-osieciny.samorzady.pl.


Wójt Gminy Osięciny

mgr Jerzy IzydorskiInformacje o artykule

Autor: Monika Fabisiak
Zredagował(a):
Data powstania: 14.01.2009 10:10
Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2009 11:23
Liczba wyświetleń: 646

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wójt Gminy Osięciny
14.01.2009 13:27
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI