2009-01-15 12:33:01

Gmina Osięciny, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie.tel. (0-54) 265 00 30fax. (0-54) 265 01 85Adres strony internetowej: www.osieciny.samorzady.pl; www.osieciny.plRodzaj zamawiającego: administracja samorządowa <br />


Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latkowo, gm. Osięciny, woj: kujawsko-pomorskie“. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie poniżej 5 150 000 euro. Zamówienie dotyczy „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latkowo, gm. Osięciny, woj: kujawsko-pomorskie“. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków. 1. Ilość ścieków średniodobowa: Qśr.dob. = 9,0 m3 /d 2. Ilość ścieków maksymalna dobowa: Qmax.dob. = 11,7 m3 /d 3. Ilość ścieków maksymalna godzinowa: Qmax.h. = 1,0 m3 /h Dla tej wielkości zrzutu ścieków zaprojektowano wykonanie kolektorów kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV typ „ciężki“ o średnicach wewnętrznych: 150mm-200mm., ułożonych ze spadkami średnio od 4 do 6 promili. Długość rurociągów wynosi: średnica 150 mm. – L= 147,0 mb średnica 200 mm.- L= 271,0 mb Łączna długość projektowanych urządzń: L= 418, mb Materiał. Kanały ściekowe, grawitacyjne należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV, typu ciężkiego o średnicy wewnętrznej 150-200mm łączonych na uszczelki gumowe. Studzienki kanalizacyjne – na projektowanych kolektorach sanitarnych przewidziano wykonanie typowych studzienek przelotowych rewizyjnych i połączeniowych. Studzienki należy wykonać z kręgów żelbetowych o średnicy 1,2 m. Zostały zaprojektowane studnie o następujących głękobokościach: 1.H1- do 1,5 m - 7 szt, 2.H2- 1,5 m – 2,0 m – 3 szt, 3.H3 – 2,0 m – 2,5 m – 6 szt, 4.H4 – 2,5 m- 3,0 m – 2 szt, Łączna liczba studni kanalizacyjnych – 18 szt. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych kolektorów kanalizacji sanitarnej, wytycznych w zakresie robót ziemnych, instalacyjno- montażowych, warunków gruntowo-wodnych, studni kanalizacyjnych oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte są w projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik do niniejszej siwz. <br />

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego):

Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA: 30.06.2009 r.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Warunki dotyczące zamówienia:
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2.671,00 zł
(słownie: Dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100)

1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm)

2) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osięciny KDBS O/Osięciny 72 9550 0003 2002 0000 0101 0002 z dopiskiem na blankiecie przelewu „ wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej – „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latkowo, gm. Osięciny, woj: kujawsko-pomorskie”. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

3) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniu pieniężnym SKOK lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed­siębiorczości, należy w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem załączyć do oferty.

4) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 05.02.2009r. do godz. 9:00.

5) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

6) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

Warunki Udziału.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP
5) akceptują warunki określone w SIWZ

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w. warunki Wykonawca spełnił.


Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:

a) oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 i spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami). stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) aktualne zaświadczenie właściwegonaczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) robót budowlanych (minimum dwóch), odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie- według załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ;

e) informacje na temat przeciętnej liczby zarudnionych pracowników lub liczebości personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, w przypadku gdy okres działalności jest krótszy – w tym okresie, według załącznika nr 5 niniejszej SIWZ;

f) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – według załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ;

g) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt f), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował;

h) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie w funkcji kierownika budowy, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz należą do właściwej izby samorządu zawodowego, np. Izby Inżynierów Budownictwa;

i) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca – według załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ.

j) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt h), wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował;

k) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

l) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;

m) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego określona w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

n) dowód wniesienia wadium

PROCEDURA
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
Kryteria OCENY OFERT: najniższa cena
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osieciny.samorzady.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Osięcinach, ul. 1 AWP 14, 88-220 Osięciny, pokój nr 5
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):

Data: 05/02/2009 Godzina: 10.00

Miejsce: Urząd Gminy w Osięcinach, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny /sekretariat- pokój nr 19, II piętro/

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy):nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy


Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2009 r. pod nr 4890-2009 oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Informacje o artykule

Autor: Monika Fabisiak
Zredagował(a):
Data powstania: 15.01.2009 11:33
Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2009 09:54
Liczba wyświetleń: 813

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik WybórOferty.doc 2009-02-10 11:12:11 Fabisiak Monika

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Gmina Osięciny, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie. tel. (0-54) 265 00 30 fax. (0-54) 265 01 85 Adres strony internetowej: www.osieciny.samorzady.pl; www.osieciny.pl Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa
15.01.2009 11:38
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI