2009-02-27 12:57:26

Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)


Przetarg nieograniczony

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Nazwa: Gmina Osięciny

Adres pocztowy: ul. 1 Armii Wojska Polskiego 14

Miejscowość: Osięciny

Kod pocztowy: 88-220

Województwo: kujawsko-pomorskie

Tel.: (0-54) 2650030; Faks: (0-54) 2650185

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada):
http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl//; www.osieciny.pl


Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

 

I.2) Rodzaj zamawiającego :Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym  powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną  i grysami bazaltowymi 
o łącznej długości 1,800 km.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Zamówienie dotyczy przebudowy dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.
Na przedmiot zamówienia składa się:
- przebudowa drogi gminnej nr 180214 C Bodzanówek - Zielińsk na odcinku o dł. 0,800 km
 - przebudowa drogi gminnej nr 180202 C Bilno – Pocierzyn na odcinku o dł. 1,000 km
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 180214 C Bodzanówek-Zielińsk od km 2+480 do km 3+280 ma polegać na wykonaniu pojedyńczego, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 2/5 istniejącej, odpowiednio przygotowanej, istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przygotowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej polegać będzie na wyremontowaniu emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi lokalnych wybojów i spękań oraz mechanicznym oczyszczeniu całej powierzchni. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, powierzchniowo utrwalonej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 4,50 m. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie i uporządkowanie obustronnych poboczy gruntowych drogi.

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 180202 C Bilno-Pocierzyn od km 0+000 do km 1+000 ma polegać na wykonaniu pojedyńczego, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 2/5 istniejącej, odpowiednio przygotowanej, istniejącej nawierchni bitumicznej. Przygotowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej polegać będzie na wyremontowaniu emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi lokalnych wybojów, kolein i spękań oraz mechanicznym oczyszczeniu całej powierzchni. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, powierzchniowo utrwalonej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 3,50 m. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie i uporządkowanie obustronnych poboczy gruntowych drogi. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do siwz.
Zamówienie poniżej 5150 000 euro.
 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 45.23.31.20-6
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): nie

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA
data rozpoczęcia: (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:
31/07/2009 (dd/mm/rr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 1.700,00 zł

(słownie: Jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)

1) Wadium może być wniesione w następujących formach:


  1. pieniądzu;

  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  3. gwarancjach bankowych;

  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm)

2)     Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osięciny KDBS O/Osięciny 72 9550 0003 2002 0000 0101 0002

         z dopiskiem na blankiecie przelewu „ wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej – „Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych Bodzanówek-Zielińsk, Bilno-Pocierzyn”. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

 

3)    Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniu pieniężnym SKOK lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed­siębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty.

 

4)     Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia
           23.03.2009r. do godz. 9:00.


5) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

 

6)     Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną 
        formą wadium 
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie 
        odrzucona  
 

III.2) Warunki Udziału
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP
5) akceptują warunki określone w SIWZ

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w. warunki Wykonawca spełnił.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

a) oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 i spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi

zmianami) stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji; 
 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

d) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) robót budowlanych (minimum dwóch), odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie- według załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ; 

e) informacje na temat przeciętnej liczby zarudnionych pracowników lub liczebości personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, w przypadku gdy okres działalności jest krótszy – w tym okresie, według załącznika nr 5 niniejszej SIWZ; 

f) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – według załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ; 

g) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt f), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 

h) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie w funkcji


 kierownika budowy
, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z obowiązującymi

 
przepisami Prawa  budowlanego oraz należą do właściwej izby samorządu zawodowego,
 


np. Izby Inżynierów Budownictwa; 

i) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje
 

lub będzie dysponował wykonawca – według załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ.
 

j) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania
 

zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt i), wykonawca
 

wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował; 

k) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca

 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 

l) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

 
ust. 1 pkt 4-8ustawy
, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania
 

ofert; 

m) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego określona w art. 24 ust. 1 pkt 9
 

ustawy
wystawiona  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

n) dowód wniesienia wadium

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony


 IV. 2) Kryteria OCENY OFERT : najniższa cena

 

 

 IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie


 IV.3) Informacje administracyjne 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl// 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Osięcinach, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, pokój nr 5

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):

Data: 23/03/2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10.00

Miejsce: Urząd Gminy w Osięcinach, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 14 /sekretariat- pokój nr 19, II piętro/


 IV.3.5) Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy): nie dotyczy


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 27.02.2009 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych, Nr ogłoszenia 43325-2009.


Informacje o artykule

Autor: Monika Fabisiak
Zredagował(a): Monika Fabisiak
Data powstania: 27.02.2009 11:57
Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2009 13:47
Liczba wyświetleń: 737

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie.doc Ogłoszenie o zamówieniu 2009-02-27 13:01:09 Fabisiak Monika
załącznik WybórOferty.doc Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2009-03-24 14:48:03 Fabisiak Monika
załącznik Ogl.poj..doc Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2009-04-16 11:44:02 Fabisiak Monika

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn) 27.02.2009 13:42 Monika Fabisiak
2 Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn) 27.02.2009 13:20 Monika Fabisiak
3 Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn) 27.02.2009 12:00 Monika Fabisiak
4 Przetarg nieograniczony 27.02.2009 11:57 Monika Fabisiak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI