2009-10-13 11:10:46

Kontrola Przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku


W dniach 14 i 27.08.2009 r. przeprowadzona została kontrola przez inspektora Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku w zakresie zgodności z wytycznymi przeprowadzenia ogólnokrajowego cyklu kontrolnego składowisk odpadów komunalnych w oparciu o "Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010"- dotyczy gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Borucin gmina Osięciny.
Zgodnie z wytycznymi przeprowadzenia kontroli, do sprawdzenia ewidencji odpadów, sprawozdawczości oraz opłat przyjęto ostatni rok kalendarzowy przed terminem kontroli- tj. 2008.
Stwierdzone nieprawodłowości:
1. Brak testów zgodności, podczas których sprawdza się dopuszczalne wartości wymywania, dla odpadów: 19 08 01- skratki i 19 08 05- ustabilizowane komunalne osady ściekowe, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Osięcinach. Uchybieniew dotyczy 2008 r., od 31.07.2009 r. nie składuje się odpadów na składowisku w Borucinie, dlatego obowiązek ten aktualnie nie istnieje.
2. Nie pobierano próbek przyjmowanych odpadów, dla których istnieje obowiązek wykonywania testów zgodności. Aktualnie nie obowiązuje w związku z zaprzestaniem od 31.07.2009 r. przyjmowania odpadów na składowisko w Borucinie.
3. Brak części zakresu badań monitoringowych.
4. Składowisko nie spełnia obowiązujących aktualnie wymogów przepisów o odpadach- nie posiada dostatecznego usczcelnienia, instalacji odgazowującej złoża zdeponowanych odpadów, wagi. Brak jednego piezometru. Zachodzi również obawa co do trafności lokalizacji piezometrów nr 2 i nr 3.
4. Szacunkowo wypełnienie pojemności składowiska określa się na ok. 70%.
Dnia 27.08.2009 roku został spisany protokół.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 13.10.2009 10:10
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 526

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI