2004-03-31 11:07:24

UCHWAŁA Nr V / 34 / 99


z dnia 10 marca 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem l września 1999 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UCHWAŁA Nr V / 34 / 99
RADY G M I N Y w Osięcinach
z dnia 10 marca 1999 r.

w sprawie likwidacji publicznych Szkół Podstawowych w Borucinie Konarach, Pilichowie, Powałkowicach .
Na podstawie art.59 ust.l i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U.67 poz.329, Nr 106, poz.496 z 1997 r. Nr 28 poz.153 i Nr 141, poz.943 z 1998r, Nr 117 poz.759. Nr 162 poz.1126/ oraz art.18 ust.2 pkt. 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym / Dz.U. Nr 13 poz.74 z 1996 r z późn.zm. / oraz pozytywnych opinii Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.
uchwala się, co następuje;
§ l
Likwiduje się Publiczne Szkoły w Borucinie, Konarach, Pilichowie, Powałkowicach .
§ 2
Zakończenie likwidacji następuje z dniem 31 sierpnia 1999 roku.
§ 3
1. Uczniowie likwidowanych szkół w Borucinie oraz Powałkowicach od l września 1999r. będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Osięcinach.
2. Uczniowie likwidowanej szkoły w Konarach z dniem l września 1999i będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Woli Skarbkowej.
3. Uczniowie likwidowanej szkoły w Pilichowie z dniem l września 1999 roku będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi .

§ 4
Uczniowie szkół wymienionych w § l uchwały będą spełniać obowiązek szkolny
z zagwarantowaniem uprawnień wynikających z art.17 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty / Dz.U.Nr 67 poz.329 z 1996 r. z póź.zm./

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem l września 1999 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz Zaremba


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 31.03.2004 10:07
Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2004 10:07
Liczba wyświetleń: 410

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI