2004-03-31 11:08:35

UCHWAŁA Nr V / 42 / 99


z dnia 10 marca 1999r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem l września 1999 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UCHWAŁA Nr V / 42 / 99
RADY GMINY w Osięcinach
z dnia 10 marca 1999r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. hr. Skarbka v Woli Skarbkowej
Na podstawie art.5 ust.2 pkt l.art.58 ust. 1, 2 i 6 w związku z art.59 ust.6 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 1996 r. nr 67 poz.329,nr 106 poz.496 z 1997 r. nr.28,poz.153 i nr l41.poz.943 z 1998 r. nr 117,poz.759 nr 162 poz.1126),art.2 ust. l ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz.U.Nr 12,poz.96) oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym ( Dz.U. z 1996r.nr 13.poz.74 z póź.zm)

uchwala się, co następuje:
§ l
Przekształca się z dniem l września 1999 roku Szkołę Podstawową im. hr. Skarbka w Woli Skarbcowej o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową
o strukturze organizacyjnej klas I-vi zwanej dalej "szkołą "

§ 2
W roku szkolnym 1999/2000 obowiązek szkolny realizują uczniowie klasy VIII.


§ 3
Do obwodu szkoły należą ; Wola Skarbkowa, Krotoszyn, Zagajewice, Kościelne Pieńki, Lekarzewice, Konary, Osłonki, Zbieg.


§ 4
Organizację szkoły określa statut.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem l września 1999 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz Zaremba

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 31.03.2004 10:08
Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2004 10:08
Liczba wyświetleń: 417

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI