2004-03-31 11:09:45

UCHWAŁA Nr VII / 50 / 99


z dnia 20 lipca 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UCHWAŁA Nr VII / 50 / 99
Rady Gminy Osięciny
z dnia 20 lipca 1999 r.
w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej w województwie
Na podstawie art.8, ust.2,3,4 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z późn.zm. /
Rada Gminy Osięciny uchwala,
co następuje:
§ 1
Przejąć do realizacji zadania z zakresu;
1) opieki nad cmentarzami kwaterami i grobami wojennymi
2) pomocy społecznej w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Osięciny.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz Zaremba

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 31.03.2004 10:09
Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2004 10:09
Liczba wyświetleń: 498

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI