2010-08-04 09:22:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Malinowej (nr 180364C) o długości około 117mb i przyłączy obiektów łącznie 10 sztuk długości ca 70mb, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 359/31, 359/13, 359/26, 359/27, 359/28, 359/29, 359/30, 359/32, 359/33, 359/34, 359/35, 359/36, położonej w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny opracowanej na wniosek Gminy Osieciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14,88-220 Osięciny.

                                                                                                                                                   Osięciny dnia 04.08.2010r.

AGiSO-7331a/03/10    OBWIESZCZENIE
       Wójta Gminy Osięciny   

Zgodnie z art. 49 i 61 §  4 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.)


 
zawiadamiam,

że wydane zostały postanowienia:

         1. Starosty Radziejowskiego z dnia 19.07.2010r. /data wpływu 22.07.2010r.
                   / znak GB.I.6018-1-95/10 /

2.  Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

    z dnia 19.07.2010r. /data wpływu 02.08.2010r./ znak: TEK 7323/BTR/0620/2010

 

 

uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Malinowej (nr 180364C) o długości około 117mb i przyłączy obiektów łącznie 10 sztuk długości ca 70mb, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 359/31, 359/13, 359/26, 359/27, 359/28, 359/29, 359/30, 359/32, 359/33, 359/34, 359/35, 359/36, położonej w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny opracowanej na wniosek Gminy Osieciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14,88-220 Osięciny.

               Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono postanowienia Starosty Radziejowskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
               Jednocześnie zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w powyższej sprawie zostało zakończone oraz informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/.

   

                                                                                         Wójt Gminy Osięciny

             Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 04.08.2010 08:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 685

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI