2010-08-04 13:11:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Malinowej (nr 180364C) o długości około 117mb i przyłączy obiektów łącznie 10 sztuk długości ca 70mb przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych: 359/31, 359/13, 359/26, 359/27, 359/28, 359/29, 359/30, 359/32, 359/33, 359/34, 359/35, 359/36, w miejscowości Osięciny – gm. Osięciny, opracowanej na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14,88-220 Osięciny.

                                                                                                                                                 Osięciny dnia 03.08.2010r.  

AGiSO-7331a/03/10 
   

OBWIESZCZENIE
     Wójta Gminy Osięciny   

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.)  oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z póź.zm.)


 
zawiadamiam, 


że w dniu 03.08.2010r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalny, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Malinowej (nr 180364C) o długości około 117mb i przyłączy obiektów łącznie 10 sztuk długości ca 70mb  przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych: 359/31, 359/13, 359/26, 359/27, 359/28, 359/29, 359/30, 359/32, 359/33, 359/34, 359/35, 359/36, w miejscowości Osięciny – gm. Osięciny, opracowanej na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14,88-220 Osięciny.
               Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia  strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/ oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Wójta Gminy Osięciny.

  

                                                                                              Wójt Gminy Osięciny

                                                                                                   Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 04.08.2010 12:11
Data ostatniej modyfikacji: 04.08.2010 12:16
Liczba wyświetleń: 664

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 04.08.2010 12:11 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI