2010-09-14 12:46:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania na wniosek Urzędu Marszałkowskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą - Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego, umożliwiającej dostęp radiowy dla sieci WiMax wraz z dostępem radiowym do Internetu, w paśmie 3,6-3,8 GHz na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Inwestycja planowana jest w miejscowości Wola Skarbkowa,gm. Osięciny na działkach o nr ewidencyjnych: 109/6, 109/12.

Osięciny dnia 14.09.2010 r.

 

AGiSO-7331a/04/10


    OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania  


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z póź.zm.) w związku z art. 49 i 61 §  4 ustawy     z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.) 
zawiadamiam 

 

 że w dniu 14.09.2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjny na wniosek   Urzędu Marszałkowskiego ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą - Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego, umożliwiającej dostęp radiowy dla sieci WiMax wraz z dostępem radiowym do Internetu, w paśmie 3,6-3,8 GHz na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Inwestycja planowana jest w miejscowości Wola Skarbkowa,gm. Osięciny na działkach o nr ewidencyjnych: 109/6, 109/12.  
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej inwestycji w Urzędzie Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/.
           Informuję jednocześnie, że w publicznie dostępnym wykazie danych (Ekoportal) prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.


                                                                                     Wójt Gminy Osięciny
                                                                                         Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 14.09.2010 11:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 639

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI