2010-09-15 10:00:11

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą - Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi w miejscowości Bartłomiejowice, obejmujące działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny

Osięciny dnia 15.09.2010 r.

 

AGiSO-7331a/05/10


    OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania  


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z póź.zm.) w związku z art. 49 i 61 §  4 ustawy     z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.) 
zawiadamiam 

 

 że w dniu 15.09.2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjny na wniosek   Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą - Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi w miejscowości Bartłomiejowice, obejmujące działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny.
            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej inwestycji w Urzędzie Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/.
           Informuję jednocześnie, że w publicznie dostępnym wykazie danych (Ekoportal) prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.


                                                                                     Wójt Gminy Osięciny
                                                                                         Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 15.09.2010 09:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 698

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI