2010-09-16 13:35:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą - Modernizacji Rynku w miejscowości Osięciny, obejmująca teren oznaczony jako działki nr 164/1, nr 164/2, nr 155/7 i nr 506, stanowiący Plac Bohaterów Powstania Warszawy wraz z ciągiem pieszym do ul. I Armii WP, położony w obrębie ewidencyjnym Osięciny.

Osięciny dnia 16.09.2010 r.

 

AGiSO-7331a/06/10


    OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania  


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z póź.zm.) w związku z art. 49 i 61 §  4 ustawy     z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.) 
zawiadamiam 

   że w dniu 16.09.2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjny na wniosek   Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą - Modernizacji Rynku w miejscowości Osięciny, obejmująca teren oznaczony jako  działki nr 164/1, nr 164/2, nr 155/7 i nr 506, stanowiący Plac Bohaterów Powstania Warszawy wraz z ciągiem pieszym do ul. I Armii WP, położony w obrębie ewidencyjnym Osięciny.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej inwestycji w Urzędzie Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/.
           Informuję jednocześnie, że w publicznie dostępnym wykazie danych (Ekoportal) prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.


                                                                                     Wójt Gminy Osięciny
                                                                                                                Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 16.09.2010 12:35
Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2010 13:39
Liczba wyświetleń: 654

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania 16.09.2010 12:35 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI