2010-10-05 13:00:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o umożeniu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek Urzędu Marszałkowskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą - Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego, umożliwiającej dostęp radiowy dla sieci WiMax wraz z dostępem radiowym do Internetu, w paśmie 3,6-3,8 GHz na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Inwestycja planowana jest w miejscowości Wola Skarbkowa,gm. Osięciny na działkach o nr ewidencyjnych: 109/6, 109/12.

 Osięciny dnia 04.10.2010r.  

AGiSO-7331a/04/10 
   

OBWIESZCZENIE
     Wójta Gminy Osięciny   


 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.)  oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z póź.zm.)

                                                                                       zawiadamiam 


   że w dniu 04.10.2010r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą - Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego, umożliwiającej dostęp radiowy dla sieci WiMax wraz z dostępem radiowym do Internetu, w paśmie 3,6-3,8 GHz na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w miejscowości Wola Skarbkowa, gm. Osięciny na działkach o nr ewidencyjnych: 109/6, 109/12 na wniosek Urzędu Marszałkowskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.  
                  Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych (Ekoportal) prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono decyzję o umożeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia. 

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia  strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/ oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Wójta Gminy Osięciny.


                                                                                     Wójt Gminy Osięciny
                                                                                         Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 05.10.2010 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2010 12:01
Liczba wyświetleń: 651

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o umożeniu postępoania 05.10.2010 12:00 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI