2004-03-31 11:11:38

UCHWAŁA Nr IX / 60 / 99


z dnia 12 listopada 1999r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999r.

UCHWAŁA Nr IX / 60 / 99
Rady Gminy Osięciny
z dnia 12 listopada 1999r.
w sprawie : zaspokojenia niektórych potrzeb w zakresie kultury fizycznej na terenie Gminy Osięciny.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity z 1996r. Dz.U.Nr 13 poz. 74
z późn. zm. / oraz art. 118 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. /
Rada Gminy uchwala,
co następuje:

§ 1
Ustala się, że zaspokojenie niektórych potrzeb w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy Osięciny może nastąpić w formie wykonywania umów zawieranych w celu realizacji obowiązków gminy w przedmiocie kultury fizycznej z działającym na terenie gminy stowarzyszeniami lub klubami sportowymi.
§ 2
Ustala się, iż podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki.
§ 3
Udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.

§ 4
Wydatkowanie dotacji podlega kontroli przez Zarząd Gminy.
§ 5
Upoważnia się Zarząd Gminy do zawierania umów o których mowa w § 1 .
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999r.

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz Zaremba

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 31.03.2004 10:11
Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2004 10:11
Liczba wyświetleń: 388

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI