2010-11-16 09:05:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno – sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny,opracowanej na wniosek Gminy Osieciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14,88-220 Osięciny.

                                                                                                                                             Osięciny dnia 08.11.2010r.

AGiSO-7331a/05/10    OBWIESZCZENIE
       Wójta Gminy Osięciny   

Zgodnie z art. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.)


 
zawiadamiam,

że wydane zostały postanowienia:

          1. Starosty Radziejowskiego z dnia 07.10.2010r. /data wpływu 11.10.2010r./
                   znak GB.I.6018-1-140/10

2.  Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

    z dnia 18.10.2010r. /data wpływu 25.10.2010r./ znak TEK 7323/BTR/0842/2010
3. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich z dnia 26.10.2010r. /data wpływu   08.11.2010r./ znak ZDW.RDW5.12f.509-475/2010

 

 

uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno – sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny,opracowanej na wniosek Gminy Osieciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14,88-220 Osięciny.

               Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono postanowienia Starosty Radziejowskiego, Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
               Jednocześnie zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w powyższej sprawie zostało zakończone oraz informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/.

   

                                                                                         Wójt Gminy Osięciny

             Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 16.11.2010 08:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 649

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI