2010-11-16 09:24:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno – sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny,opracowanej na wniosek Gminy Osieciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14,88-220 Osięciny.

                                                                                                                                             Osięciny dnia 08.11.2010r.  

AGiSO-7331a/05/10
OBWIESZCZENIE
     Wójta Gminy Osięciny   

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.)  oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z póź.zm.)


 
zawiadamiam, 


że w dniu 08.11.2010r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalny, dla inwestycji celu publicznego polegającej na Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno – sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny,opracowanej na wniosek Gminy Osieciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14,88-220 Osięciny.               Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia  strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/ oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Wójta Gminy Osięciny.

  

                                                                                              Wójt Gminy Osięciny

                                                                                                   Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 16.11.2010 08:24
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 673

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI