2010-12-01 09:39:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na Modernizacji Rynku w miejscowości Osięciny, obejmującej teren oznaczony jako działki nr 164/1, 164/2, 155/7, 506, stanowiący Plac Bohaterów Powstania Warszawy wraz z ciągiem pieszych do ul. I Armii WP, położony w obrębie ewidencyjnym Osięciny, gm. Osięciny,opracowanej na wniosek Gminy Osieciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14,88-220 Osięciny.

                                                                                                                                           Osięciny dnia 30.11.2010r.

AGiSO-7331a/06/10    OBWIESZCZENIE
       Wójta Gminy Osięciny   

Zgodnie z art. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.)


 
zawiadamiam,

że wydane zostały postanowienia:

          1. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 13.10.2010r. /data wpływu 18.10.2010r./
                   znak ZDW.T1d.509-72/10

2.  Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30.11.2010r. /data wpływu 30.11.2010r./ 

 

uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na Modernizacji Rynku w miejscowości Osięciny, obejmującej teren oznaczony jako działki nr 164/1, 164/2, 155/7, 506, stanowiący Plac Bohaterów Powstania Warszawy wraz z ciągiem pieszych do ul. I Armii WP, położony w obrębie ewidencyjnym Osięciny, gm. Osięciny,opracowanej na wniosek Gminy Osieciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14,88-220 Osięciny.

               Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono postanowienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
               Jednocześnie zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w powyższej sprawie zostało zakończone oraz informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/. 
                                                                           Wój Gminy
                                                                           mgr Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 01.12.2010 08:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 608

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI