2011-01-25 14:13:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania na wniosek ELTEL Networks Toruń-S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń,działając w imieniu i z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, ul. Gen. J. Bema 128, 87-100 Toruń w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 219/7, 222/1, 228/8, 231/3, 237/3, 238/1, 239, 240/1, 241/1, 242/1, 267/1 w miejscowości Pilichowo, gm. Osięciny.

Osięciny dnia 25.01.2011 r.

 

AGiSO-7331a/01/11


    OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania  


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z póź.zm.) w związku z art. 49 i 61 §  4 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.) 
zawiadamiam 

że w dniu 25.01.2011r. zostało wszczęte postępowanie administracyjny na wniosek   ELTEL Networks Toruń-S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń,działając w imieniu i z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, ul. Gen. J. Bema 128, 87-100 Toruń w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 219/7, 222/1, 228/8, 231/3, 237/3, 238/1, 239, 240/1, 241/1, 242/1, 267/1 w miejscowości Pilichowo, gm. Osięciny.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej inwestycji w Urzędzie Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/.
           Informuję jednocześnie, że w publicznie dostępnym wykazie danych (Ekoportal) prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.


                                                                                     Wójt Gminy Osięciny
                                                                                                                Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 25.01.2011 13:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 644

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI