2011-03-18 10:12:38

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 219/11, 222/1, 228/8, 231/3, 237/3, 138/1, 239, 240/1, 241/1, 242/1, 267/1, położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo - gmina Osięciny, opracowanej na wniosek ELTEL Networks Toruń S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działającego w imieniu i z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu.

                                                                                                                                         Osięciny dnia 17.03.2011r. AGiSO.6733.01.2011


 
 
OBWIESZCZENIE
   Wójta Gminy Osięciny   

Zgodnie z art. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.)


 
zawiadamiam,

że wydane zostały postanowienia:

          1. Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 02.03.2011r. 
                  / data wpływu 07.03.2011r. /
               2.  Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie z dnia 28.02.2011r. / data wpływu 04.03.2011r. /
          3. Starosty Radziejowskiego z dnia 14.03.2011r. / data wpływu 17.03.2011r. /
 

uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 219/11, 222/1, 228/8, 231/3, 237/3, 138/1, 239, 240/1, 241/1, 242/1, 267/1, położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo - gmina Osięciny, opracowanej na wniosek ELTEL Networks Toruń S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działającego w imieniu i z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu.
               Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie oraz Starosty Radziejowskiego o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego.
               Jednocześnie zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w powyższej sprawie zostało zakończone oraz informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/. 
                                                                           Wój Gminy
                                                                           mgr Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 18.03.2011 09:12
Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2011 09:20
Liczba wyświetleń: 672

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego 18.03.2011 09:12 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI