2011-03-23 11:06:13

Kontrola Przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru i Kontroli, Oddział Zamiejscowy we Włocławku


Kontrolę przeprowadzono w dniach od 17 do 31 sierpnia 2010 roku w zakresie aktów stanu cywilengo, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, przeciwdziałania narkomanii, grobów i cmentarzy wojennych, przyjmowania i rozpatrywnia skarg i wniosków.
Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie objętym tematyką kontroli. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
Przekazano następujące uwagi, wnioski i zalecenia pokontrolne:
- ujawnienie w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Osięcinach wszystkich zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie ustaw i porozumień- brak zapisów zadań dotyczących: nadzoru nad uprawami maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz grobownictwa wojennego- Miejsc Pamięci Narodowej,
- w wydawanych decyzjach w oparciu o przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilengo:
 wskazywanie właściwej podstawy prawnej wynikającej z przepisów prawa materialnego przy wydawaniu rozstrzygnięć uzupełniających akty stanu cywilnego, przestrzeganie obowiązku organu po upływnie terminu załatwienia sprawy- zawiadomienia strony podając przyczyny zwłoki i wskazująć nowy termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 36 k.p.a, przestrzeganie zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, regularne i systematyczne wysyłanie informacji o zmianach ewidencyjnych ludności do wojskowego komendanta uzupełnień w terminie trzech dni od dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z par.5 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 roku w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą zawierając niezbędne dane mieszkańca ze zgłoszenia meldunkowego,
- regularne i systematyczne wysyłanie informacji o zmianach ewidencyjnych ludności do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowego Banku Danych, Oddziału Zamiejscowego we Włocławku w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymiania informacji o zmianie.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 23.03.2011 10:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 433

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI