2011-04-29 11:53:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia prostującego z urzędu błędy pisarskie-oczywiste omyłki w decyzji z dnia 18.03.2011r. nr AGiSO.6733.01.2011 w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 219/11, 222/1, 228/8, 231/3, 237/3, 138/1, 239, 240/1, 241/1, 242/1, 267/1, położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo - gmina Osięciny, opracowanej na wniosek ELTEL Networks Toruń S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działającego w imieniu i z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu.

                                                                             Osięciny dnia 26.04.2011r.
AGiSO.6733.01.2011


 
 
OBWIESZCZENIE
   Wójta Gminy Osięciny   

Zgodnie z art. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.)


 
zawiadamiam,

że wydane zostało postanowienie prostującego z urzędu błędy pisarskie-oczywiste omyłki w decyzji z dnia 18.03.2011r. nr AGiSO.6733.01.2011 w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 219/11, 222/1, 228/8, 231/3, 237/3, 138/1, 239, 240/1, 241/1, 242/1, 267/1, położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo - gmina Osięciny, opracowanej na wniosek ELTEL Networks Toruń S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działającego w imieniu i z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu.
 

            Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie oraz Starosty Radziejowskiego o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego.
               Jednocześnie zawiadamiam, że stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

                                                                                                                            Wójt Gminy Osięciny
                                                                                                                            Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 29.04.2011 10:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 626

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI