2011-05-17 12:15:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Osięciny, ul. Leśna na działkach o nr ewidencyjnych: 120, 164/3, 648, 357/1, 585/34 położonych w obrębie ewidencyjnym Osięciny.

Osięciny dnia 17.05.2011 r.

 

AGiSO.6733.02.2011

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania  


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z póź.zm.) w związku z art. 49 i 61 §  4 ustawy     z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.) 
zawiadamiam 

że w dniu 17.05.2011r. zostało wszczęte postępowanie administracyjny na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Osięciny, ul. Leśna na działkach o nr ewidencyjnych: 120, 164/3, 648, 357/1, 585/34 położonych w obrębie ewidencyjnym Osięciny.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej inwestycji w Urzędzie Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/.
           Informuję jednocześnie, że w publicznie dostępnym wykazie danych (Ekoportal) prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.


                                                                                     Wójt Gminy Osięciny
                                                                                                                Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 17.05.2011 12:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 601

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI