2011-07-12 14:52:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Osięciny, ul. Leśna na działkach o nr ewidencyjnych: 120, 164/3, 648, 357/1, 585/34 położonych w obrębie ewidencyjnym Osięciny.

                                                                                                                                       Osięciny dnia 12.07.2011r.
 
AGiSO.6733.02.2011


 
 
OBWIESZCZENIE
   Wójta Gminy Osięciny  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.)


 
zawiadamiam,

że wydane zostało postanowienie:

          1. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku z dnia 04.07.2011r. / data wpływu 11.07.2011r. /
                

uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Osięciny, ul. Leśna na działkach o nr ewidencyjnych: 120, 164/3, 648, 357/1, 585/34 położonych w obrębie ewidencyjnym Osięciny, opracowanej na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny.
               Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono postanowienie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego.
               Jednocześnie zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w powyższej sprawie zostało zakończone oraz informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/. 
                                                                           Wój Gminy
                                                                           mgr Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 12.07.2011 13:52
Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2011 14:01
Liczba wyświetleń: 605

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego 12.07.2011 13:52 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI