2011-09-01 08:13:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o Nr ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Osięciny.

                                                                                                                                          Osięciny dnia 31.08.2011r.
 
AGiSO.6733.03.2011


 
 
OBWIESZCZENIE
   Wójta Gminy Osięciny  



Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.)


 
zawiadamiam,

że wydane zostały postanowienia:

          1. Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 30.08.2011r. / data wpływu faksu 31.08.2011r. /
              2. Starosty Radziejowskiego z dnia 30.08.2011r. / data wpływu faksu 31.08.2011r. /                

uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o Nr ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Osięciny, opracowanej na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny.
               Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono postanowienia: Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Starosty Radziejowskiego uzgadniające projekt decyzji Wójta Gminy Osięciny o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego.
               Jednocześnie zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w powyższej sprawie zostało zakończone oraz informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/. 
                                                                           Wój Gminy
                                                                           mgr Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 01.09.2011 07:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 709

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI