2011-10-26 14:23:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania na wniosek P.W. PRASMET Marek Granczewski, ul. Brzeska 68, 88-200 Radziejów, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą - Budowa jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000kW, wysokości wieży do 75m, średnicy wirnika do 60m, stacji transformatorowej oraz przebudowa linii do przesyłu energii elektrycznej zamiast jednej z trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V25 na działce o nr ewidencyjnym 89/1 obręb Szalonki.

Osięciny dnia 26.10.2011 r.

 

AGiSO.6730.34.2011

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania  Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z póź.zm.) w związku z art. 49 i 61 §  4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.) 
zawiadamiam 

że w dniu 26.10.2011r. zostało wszczęte postępowanie administracyjny na wniosek: P.W. PRASMET Marek Granczewski, ul. Brzeska 68, 88-200 Radziejów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą - Budowa jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000kW, wysokości wieży do 75m, średnicy wirnika do 60m, stacji transformatorowej oraz przebudowa linii do przesyłu energii elektrycznej zamiast jednej z trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V25 na działce o nr ewidencyjnym 89/1 obręb Szalonki.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej inwestycji w Urzędzie Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/.
           Informuję jednocześnie, że w publicznie dostępnym wykazie danych (Ekoportal) prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia inwestycyjnego.


                                                                                     Wójt Gminy Osięciny
                                                                                                                     Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 26.10.2011 13:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 767

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI