2011-11-10 15:20:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo na działkach o nr ewidencyjnych 119, 180 położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo, gmina Osięciny oraz na działkach o nr ewidencyjnych 58/1, 59, 60/6, 57, 63/2, 72 położonych w miejscowości Latkowo, obręb geodezyjny Latkowo Kolonia, gmina Osięciny.

                                                                                                                                              Osięciny dnia 10.11.2011r.
 
AGiSO.6733.04.2011


 
 
OBWIESZCZENIE
   Wójta Gminy Osięciny  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.)


 
zawiadamiam,

 

że wydane zostały postanowienia:

          1. Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 07.11.2011r. / data wpływu 10.11.2011r. / znak TEK 7323/BTR/0866/2011
              2. Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie z dnia 08.11.2011r. / data wpływu  10.11.2011r. / znak T II - 6730.74.2011                

uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo na działkach o nr ewidencyjnych 119, 180 położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo, gmina Osięciny oraz na działkach o nr ewidencyjnych 58/1, 59, 60/6, 57, 63/2, 72 położonych w miejscowości Latkowo, obręb geodezyjny Latkowo Kolonia, gmina Osięciny opracowanej na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny.
               Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono postanowienia: Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie  uzgadniające projekt decyzji Wójta Gminy Osięciny o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego.
               Jednocześnie zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w powyższej sprawie zostało zakończone oraz informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/. 
                                                                           Wój Gminy
                                                                           mgr Jerzy Izydorski

 

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 10.11.2011 14:20
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 694

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI