2011-11-16 10:03:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo na działkach o nr ewidencyjnych 119,180 położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo, gmina Osięciny oraz na działkach o nr ewidencyjnych 58/1, 59, 60/6, 57, 63/2, 72 położonych w miejscowości Latkowo, obręb geodezyjny Latkowo Kolonia, gmina Osięciny opracowanej na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny.

                                                                                                                                         Osięciny dnia 10.11.2011r.  

AGiSO.6733.04.201
OBWIESZCZENIE
     Wójta Gminy Osięciny   

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.)  oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z póź.zm.)


 
zawiadamiam, 


że w dniu 10.11.2011r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo na działkach o nr ewidencyjnych 119,180 położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo, gmina Osięciny oraz na działkach o nr ewidencyjnych 58/1, 59, 60/6, 57, 63/2, 72 położonych w miejscowości Latkowo, obręb geodezyjny Latkowo Kolonia, gmina Osięciny opracowanej na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny.
             Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia  strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/ oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Wójta Gminy Osięciny.

  

                                                                                              Wójt Gminy Osięciny

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 16.11.2011 09:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 706

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI