2011-11-25 08:41:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie dwóch zbiorników wody pitnej na działkach o nr ewidencyjnych 175/28, 175/32, obręb Włodzimierka; budowa czterech zbiorników wody pitnej na działkach o nr ewidencyjnych 612/2, 612/4, obręb Osięciny; budowa przepompowni ścieków sanitarnych na działce o nr ewidencyjnym 171/3, obręb Osięciny; budowa kontenerowej stacji zlewczej ścieków sanitarnych na działce o nr ewidencyjnym 588/3, obręb Osięciny, gmina Osięciny.

                                                                                                                                   Osięciny dnia 24.11.2011r.
 
AGiSO.6733.05.2011


 
 OBWIESZCZENIE
   Wójta Gminy Osięciny  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.)


 zawiadamiam,

że wydane zostało postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 18.11.2011r. / data wpływu 24.11.2011r. / uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie dwóch zbiorników wody pitnej na działkach o nr ewidencyjnych 175/28, 175/32, obręb Włodzimierka; budowa czterech zbiorników wody pitnej na działkach o nr ewidencyjnych 612/2, 612/4, obręb Osięciny; budowa przepompowni ścieków sanitarnych na działce o nr ewidencyjnym 171/3, obręb Osięciny; budowa kontenerowej stacji zlewczej ścieków sanitarnych na działce o nr ewidencyjnym 588/3, obręb Osięciny, gmina Osięciny, opracowanej na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny.
               Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono postanowienie: Starosty Radziejowskiego uzgadniające projekt decyzji Wójta Gminy Osięciny o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego.
               Jednocześnie zawiadamiam, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/. 
                                                                           Wój Gminy
                                                                           mgr Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 25.11.2011 07:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 671

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI