2011-12-22 14:55:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania na wniosek ENERGA-OPERATOR PROJEKTOWANIE Sp. z o.o., ul. Otolińska 27c, 09-400 Płock, Biuro Regionalne w Toruniu, ul. Wschodnia 36, 87-100 Toruń reprezentowany przez inż. Wiktora Karłowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Radziejów,ul. Brzeska 19,88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną działek nr 524/1, 524/1, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10 i 524/11 w miejscowości Osięciny. (zakres inwestycji obejmuje działki: 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11, 524/12, 566/1, 566/2, 942 obręb Osięciny)

Osięciny dnia 22.12.2011 r.

 

AGiSO.6733.06.2011

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania  Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z póź.zm.) oraz  art. 61 §  4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.) 
zawiadamiam 

że w dniu 22.12.2011r. zostało wszczęte postępowanie administracyjny na wniosek: ENERGA-OPERATOR PROJEKTOWANIE Sp. z o.o., ul. Otolińska 27c, 09-400 Płock, Biuro Regionalne w Toruniu, ul. Wschodnia 36, 87-100 Toruń reprezentowany przez inż. Wiktora Karłowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Radziejów,ul. Brzeska 19,88-200 Radziejów  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną działek nr 524/1, 524/1, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10 i 524/11 w miejscowości Osięciny.
(zakres inwestycji obejmuje działki: 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11, 524/12, 566/1, 566/2, 942 obręb Osięciny)

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej inwestycji w Urzędzie Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/.
           Informuję jednocześnie, że w publicznie dostępnym wykazie danych (Ekoportal) prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia inwestycyjnego.


                                                                                     Wójt Gminy Osięciny
                                                                                                                     Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 22.12.2011 13:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 647

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI