2012-02-09 08:39:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną działek o nr ewidencyjnych: 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11 (zakres inwestycji obejmuje działki: 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11, 524/12, 566/1, 566/2, 942 obręb Osięciny) położonych w obrębie geodezyjnym Osięciny, gmina Osięciny.

                                                                                                                                       Osięciny dnia 09.02.2012r.
 
AGiSO.6733.06.2011.2012


 
 OBWIESZCZENIE
   Wójta Gminy Osięciny  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2003r. Nr 80 poz 717 ze zmianami)


 zawiadamiam,

że wydane zostało postanowienie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 01.02.2012r. / data wpływu 08.02.2012r. / uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną działek o nr ewidencyjnych: 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11 (zakres inwestycji obejmuje działki: 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11, 524/12, 566/1, 566/2, 942 obręb Osięciny) położonych w obrębie geodezyjnym Osięciny, gmina Osięciny opracowanej na wniosek ENERGA-OPERATOR PROJEKTOWANIE Sp. z o.o. ul. Otolińska 27c, 09-400 Płock, Biuro Regionalne w Toruniu ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działającego w imieniu  i z upoważnienia Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Radziejów, ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów.
               Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono postanowienie: Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku uzgadniające projekt decyzji Wójta Gminy Osięciny o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji.
          Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Osięciny http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl  
                                                                           
Wój Gminy
                                                                                                                mgr Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 09.02.2012 07:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 640

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI