2012-02-09 13:59:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na wniosek ENERGA-OPERATOR PROJEKTOWANIE Sp. z o.o. ul. Otolińska 27c, 09-400 Płock, Biuro Regionalne w Toruniu ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działającego w imieniu i z upoważnienia Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Radziejów, ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną działek o nr ewidencyjnych: 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11 (zakres inwestycji obejmuje działki: 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11, 524/12, 566/1, 566/2, 942 obręb Osięciny) położonych w obrębie geodezyjnym Osięciny, gmina Osięciny.

                                                                                                                                     Osięciny dnia 09.02.2012r.  

AGiSO.6733.06.2011.2012
OBWIESZCZENIE
     Wójta Gminy Osięciny   

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.) 
                                                                                   
zawiadamiam, 


że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na wniosek ENERGA-OPERATOR PROJEKTOWANIE Sp. z o.o. ul. Otolińska 27c, 09-400 Płock, Biuro Regionalne w Toruniu ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działającego w imieniu  i z upoważnienia Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Radziejów, ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejów dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną działek o nr ewidencyjnych: 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11 (zakres inwestycji obejmuje działki: 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11, 524/12, 566/1, 566/2, 942 obręb Osięciny) położonych w obrębie geodezyjnym Osięciny, gmina Osięciny.
             Zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych (Ekoportal) prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono decyzję o ustaleniu lokalizacji dla w/w inwestycji. 

W związku z powyższym  informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia  strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/ oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Wójta Gminy Osięciny.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Osięciny http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl

  

                                                                                                              Wójt Gminy Osięciny 
                                                                                                                             mgr Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 09.02.2012 12:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 650

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI