2012-03-19 13:47:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania na wniosek ELTEL Networks Toruń-S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym nr AGiSO.6733.01.2011 z dnia 18.03.2011r. Wójta Gminy Osięciny w sprawie budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 219/11, 222/1, 228/8, 231/3, 237/3, 238/1, 239, 240/1, 241/1, 242/1, 267/1 w miejscowości Pilichowo, gm. Osięciny wydanej dla ELTEL Networks Toruń S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działający w imieniu i z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu.

Osięciny dnia 16.03.2012 r.

 

AGiSO.6733.01.2011.2012


    OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania  


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z póź.zm.) w związku z art. 49 i 61 §  4 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2011r. Nr 186  poz. 1100 ) 
zawiadamiam 

że na wniosek ELTEL Networks Toruń S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń zostało wszczęte postępowanie administracyjny w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym nr AGiSO.6733.01.2011 z dnia 18.01.2011r. Wójta Gminy Osięciny w sprawie budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 219/11, 222/1, 228/8, 231/3, 237/3, 238/1, 239, 240/1, 241/1, 242/1, 267/1 w miejscowości Pilichowo, gm. Osięciny wydanej dla ELTEL Networks Toruń S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działający w imieniu i z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej inwestycji w Urzędzie Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/.
           Informuję jednocześnie, że w publicznie dostępnym wykazie danych (Ekoportal) prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.


                                                                                     Wójt Gminy Osięciny
                                                                                                                Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 19.03.2012 12:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 645

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI