2012-05-24 14:31:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji zmieniającej, decyzję Nr AGiSO.6733.01.2011 Wójta Gminy Osięciny z dnia 18.03.2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 219/11, 222/1, 228/8, 231/3, 237/3, 138/1, 239, 240/1, 241/1, 242/1 i 267/1 położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo – gmina Osięciny, w zakresie częściowej zmiany przebiegu projektowanej linii oraz zmiany charakterystycznych parametrów inwestycji. opracowany na wniosek: ELTEL Networks Toruń S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działającego w imieniu i z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu z dnia 15.03.2012r

                                                                                                     Osięciny dnia 23.05.2012r. 

AGiSO.6733.01.2011.2012
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Osięciny  
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.)  oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z póź.zm.) 

zawiadamiam, 
że zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydana została decyzja, zmieniająca decyzję Nr AGiSO.6733.01.2011 z dnia 18.03.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 219/11, 222/1, 228/8, 231/3, 237/3, 138/1, 239, 240/1, 241/1, 242/1 i 267/1 położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo – gmina Osięciny, w zakresie częściowej zmiany przebiegu projektowanej linii oraz zmiany charakterystycznych parametrów inwestycji. 
opracowana na wniosek:
ELTEL Networks Toruń S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działającego w imieniu i z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu z dnia 15.03.2012r. 
             
   W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia można zapoznać się z wydaną decyzją w  Urzędzie Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/ oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Wójta Gminy Osięciny.Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Osięcinach www.bip.ug-osieciny.samorzady.pl . w dziale Budownictwo.  
                                     

                                                                                                  Wójt Gminy Osięciny

                                            

                                                                                                      Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Anna Ochocińska
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 24.05.2012 13:31
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2012 13:34
Liczba wyświetleń: 616

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 24.05.2012 13:31 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI