2012-06-14 13:06:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa 1 studni głębinowej o wydajności max do 70m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.175/32 położonej w m. Kościelna Wieś, obręb geodezyjny Włodzimierka, gmina Osięciny.

 

                                                                                       Osięciny dnia 14.06.2012r.

AGiSO 6733.01.2012


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania             Zgodnie z art. 61 § 4  oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z póź. zm.)

 

                                                                  zawiadamiam

że w dniu 14.06.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
 wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa 1 studni głębinowej o wydajności max. do 70 m
³/h wraz z niezbędną  infrastrukturą towarzyszącą”    przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 175/32 położonej  w miejscowości Kościelna Wieś, obręb geodezyjny Włodzimierka, gmina Osięciny opracowanej na wniosek:
Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia  strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach, ul. I Armii WP 14, pokój nr 5 w godz, 7.30 do 15.30, tel./054/265-00-30 wew. 15

Informuję jednocześnie, że wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych (Ekoportal) prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5.


                                                                                             Wójt Gminy Osięciny
                                                                                                 Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Anna Ochocińska
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 14.06.2012 12:06
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2012 12:07
Liczba wyświetleń: 621

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 14.06.2012 12:06 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI