2012-07-24 10:15:47

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administarcyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestychji celu publicznego o znaczeniu lokalnym


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa 1 studni głębinowej o wydajności max. do 70 m ³/h wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 175/32 położonej w miejscowości Kościelna Wieś, obręb geodezyjny Włodzimierka, gmina Osięciny opracowanej na wniosek: Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny                Osięciny dnia 24.07.2012r.

AGiSO 6733.01.2012OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny
o zakończeniu postępowania administracyjnego
 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz. U. z 2012r. Nr 647 )

 

                                                                                         zawiadamiam

że w dniu 24.07.2012r. zostało  zakończone postępowanie administracyjne i wydana została decyzja   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa 1 studni głębinowej o wydajności max.do 70 m ³/h wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 175/32 położonej   w miejscowości Kościelna Wieś, obręb geodezyjny Włodzimierka, gmina Osięciny opracowanej na wniosek: Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia  strony mogą zapoznać się z wydana decyzją w siedzibie Urzędu Gminy  w Osięcinach, ul. I Armii WP 14, pokój nr 5 w godz, 7.30 do 15.30, tel./054/265-00-30 wew. 15 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem tut. Urzędu.

Informuję jednocześnie, że niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjety. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych (Ekoportal) prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5.

Wójt Gminy Osięciny

                                                                                                                   Jerzy IzydorskiInformacje o artykule

Autor: Anna Ochocińska
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 24.07.2012 09:15
Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2012 09:18
Liczba wyświetleń: 591

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administarcyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestychji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 24.07.2012 09:18 Marek Roszak
2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administarcyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestychji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 24.07.2012 09:16 Marek Roszak
3 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administarcyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestychji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 24.07.2012 09:15 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI