2012-07-31 10:50:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanaliakmi w m. Osięciny, ul. Rataja.

  
             
Osięciny dnia 31.07.2012r.

AGiSO 6733.02.2012

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 61 § 4  oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1    ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z póź. zm.)

 

                                                                                      zawiadamiam

że w dniu 31.07.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osięciny, ul. Rataja ” przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 164/3, 170/8, 170/7, 170/2, 166 położonych  w m. Osięciny opracowanej na wniosek:
 Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia  strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach, ul. I Armii WP 14, pokój nr 5 w godz, 7.30 do 15.30, tel./054/265-00-30 wew. 15

Informuję jednocześnie, że wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych (Ekoportal) prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5.


                                                                                                                                Wójt Gminy Osięciny
                                                                                                                                      Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Anna Ochocińska
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 31.07.2012 09:50
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2012 09:52
Liczba wyświetleń: 603

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 31.07.2012 09:50 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI