2012-07-31 13:11:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi w m. Osięciny na działkach o nr ew. 358/2, 376, 358/17, 358/15, 358/16, 358/10, 358/6, 358/7, 358/8, 358/5, 358/4, 358/3, 358/11, 358/14, 358/13

                                                                                        Osięciny dnia 31.07.2012r.

AGiSO 6733.03.2012

     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny 
o wszczęciu postępowania
  


Zgodnie z art. 61 § 4  oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. Nr 647)

 

                                                                  zawiadamiam

że w dniu 31.07.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi  w m. Osięciny ” przewidzianej do realizacji  na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 358/2, 376, 358/17, 358/15, 358/16, 358/10, 358/6, 358/7, 358/8, 358/5, 358/4, 358/3, 358/11, 358/14, 358/13 położonych  w miejscowości Osięciny opracowanej na wniosek: Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia  strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach, ul. I Armii WP 14, pokój nr 5 w godz, 7.30 do 15.30, tel./054/265-00-30 wew. 15

Informuję jednocześnie, że niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.Wniosek o wydanie decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych (Ekoportal) prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach  w pok. nr 5.                                                                             


                                                                                              
Wójt Gminy Osięciny
                                                                                                        Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Anna Ochocińska
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 31.07.2012 12:11
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2012 12:14
Liczba wyświetleń: 587

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 31.07.2012 12:11 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI