2012-09-17 14:37:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi w m. Osięciny” przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnych 358/2, 376, 358/17, 358/15, 358/16, 358/10, 358/6, 358/7, 358/8, 358/5, 358/4, 358/3, 358/11, 358/14, 358/13 położonych w miejscowości Osięciny- ulica nowoprojektowana dz. o nr ewid. 358/2 i ul. Leśna – włączenie dz. o nr ewid. 376 - gm. Osięciny opracowanej na wniosek: Gmina Osięciny, ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

Osięciny dnia 17.09.2012r.

AGiSO 673303.2012OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Osięciny
o zakończeniu postępowania administracyjnego
 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz. U. z 2012r. Nr 647 )

 

                                                                  zawiadamiam

że w dniu 17.09.2012r. zostało  zakończone postępowanie administracyjne i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi w m. Osięciny” przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnych 358/2, 376, 358/17, 358/15, 358/16, 358/10, 358/6, 358/7, 358/8, 358/5, 358/4, 358/3, 358/11, 358/14, 358/13 położonych w miejscowości Osięciny- ulica nowoprojektowana dz. o nr ewid. 358/2 i ul. Leśna – włączenie dz. o nr ewid. 376.opracowanej na wniosek: Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia  strony mogą zapoznać się z wydana decyzją w siedzibie Urzędu Gminy  w Osięcinach, ul. I Armii WP 14, pokój nr 5 w godz, 7.30 do 15.30, tel./054/265-00-30 wew. 15 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem tut. Urzędu.

Informuję jednocześnie, że niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych (Ekoportal) prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach  w pok. nr 5.


Wójt Gminy Osięciny

                                                                                       Jerzy Izydorski.Informacje o artykule

Autor: Anna Ochocińska
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 17.09.2012 13:37
Data ostatniej modyfikacji: 17.09.2012 13:40
Liczba wyświetleń: 614

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 17.09.2012 13:37 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI