2012-10-11 11:10:15

Obwieszczenie Wójt Gminy Osięciny o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójt Gminy Osięciny o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanlikami w m. Osięciny, ul. Rataja przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 164/3, 170/8, 170/7, 170/7, 170/2, 166.

 

        Osięciny dnia 10.10.2012r.

AGiSO.6733.02.2012

 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Osięciny   


Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r, poz.647 ) oraz w związku  z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia     14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego    ( Dz. U. z 2000r. Nr 98         poz.1071 z póź. zm.)

 zawiadamiam,

że wydane zostały postanowienia:

1. Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 20.09.2012r. znak: TEK 7323/BTR/0765/2012
2.Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 28.09.2012r.  znak: ZDW.RDW5.12f.509-510/2012uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.  „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osięciny, ul. Rataja” przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych nr ew. 164/3, 170/8, 170/7, 170/2, 166 położonych w m. Osięciny

Niniejsze obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Osięcinach www.bip.ug-osieciny.samorzady.pl . w dziale budownictwo.

                                                         

                                                                      

Wójt Gminy Osięciny

                                                                                        Jerzy Izydorski


Informacje o artykule

Autor: Anna Ochocińska
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 11.10.2012 10:10
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2012 10:11
Liczba wyświetleń: 587

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójt Gminy Osięciny o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 11.10.2012 10:10 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI