2012-10-11 11:19:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osięciny, ul. Rataja przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych nr ew. 164/3, 170/8, 170/7, 170/2, 166 położonych w miejscowości Osięciny

 

Osięciny dn.10.10.2012r.

AGiSO 6733.02.2012OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Osięciny
o zakończeniu postępowania administracyjnego
 


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 2012r. Nr 647 )

 

                                                                  zawiadamiam

że w dniu 10.10.2012r. zostało  zakończone postępowanie administracyjne i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osięciny, ul. Rataja przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych nr ew. 164/3, 170/8, 170/7, 170/2, 166 położonych w miejscowości Osięciny- opracowanej na wniosek: Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14, 88-220 Osięciny

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia  strony mogą zapoznać się z wydana decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach, ul. I Armii WP 14, pokój nr 5 w godz. 7.30 do 15.30, tel./054/265-00-30 wew. 15 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem tut. Urzędu.

Informuję jednocześnie, że niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości   w sposób zwyczajowo przyjęty.   Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych (Ekoportal) prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach  w pok. nr 5.


Wójt Gminy Osięciny

                                                                                       Jerzy Izydorski.

Informacje o artykule

Autor: Anna Ochocińska
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 11.10.2012 10:19
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2012 10:19
Liczba wyświetleń: 630

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji 11.10.2012 10:19 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI