2013-04-08 13:52:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa toalety wolnostojącej, ogólnodostępnej na działce o nr ewidencyjnym 164/2 położonej w miejscowości Osięciny, obręb geodezyjny Osięciny, gm. Osięciny

                                                                                                   Osięciny dnia 08.04.2013r..

AGiSO.6733.02.2013

     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny 
o wszczęciu postępowania
  


Zgodnie z art. 61 § 4  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 27 lutego 2013r. poz.267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)

 

                                                                  zawiadamiam

że w dniu 08.04.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa toalety wolnostojącej, ogólnodostępnej na działce o nr ewidencyjnym 164/2 położonej w miejscowości Osięciny, obręb geodezyjny Osięciny, gm. Osięciny na wniosek: Gminy Osieciny, ul. I  Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny. W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia  strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach, ul. I Armii WP 14, pokój nr 5 w godz, 7.30 do 15.30, tel./054/265-00-30 wew. 15

Informuję jednocześnie, że niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.Wniosek o wydanie decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych (Ekoportal) prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach  w pok. nr 5.                                                                             


                                                                                              
Wójt Gminy Osięciny
                                                                                                        Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 08.04.2013 13:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 551

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI