2016-05-25 12:02:09

Kontrola przeprowadzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiwego w Bydgoszczy


Kontrolę przeprowadzono w dniach od 18.04.2016 r. - do 22.04.2016 r. Zakres kontroli obejmował: Sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej, sposób opracowania i wytyczania dla podległych oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych kierunków działań w realizacji zadań obrony cywilnej, przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń w tym ochrony dóbr kultury, planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji oraz stan przygotowania miejsc pracy elementów systemu wykrywania i alarmowania, utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania, prowadzenie przeglądów technicznych oraz ich konserwacja,planowanie, ewidencja i realizacja przedsięwzięć upowszechniających problematykę ochrony ludności wśród społeczeństwa, współpraca z środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony ludności, w tym promocja obrony cywilnej w środkach masowego przekazu, realizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności wykraczających poza obowiązujące normy i wytyczne, stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji, umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze jednostki, realizacja planowania obronnego, stan przygotowania i wykorzystania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, przygotowanie jednostki do zarządzania i koordynowania w czasie pokoju, okresie zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny- w ramach systemu kierowania obroną województwa, w tym planowanie, organizację i tworzenie systemu stałych dyżurów w jednostce oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, przygotowanie elementów systemu obronnego umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie Akcji Kurierskiej, przygotowanie do realizacji zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC NATO), planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony, przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych, szkolenie obronne. Wyniki i zalecenia kontrolujących: Umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze jednostki oraz realizacja planowania obronnego nie budzi zastrzeżeń. Kontrola została oceniona pozytywnie. W wyniku przeprowadzonej kontroli należy: zaktualizować dokumentację akcji kurierskiej, zaktualizować dokumenty związane z nadawaniem świadczeń na rzecz obrony, opracować grafik pracy PK HNS. Całokształt realizacji zadań obronnych w Urzędzie Gminy w Osięcinach oceniono pozytywnie.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 25.05.2016 11:02
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2016 11:22
Liczba wyświetleń: 144

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Kontrola przeprowadzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiwego w Bydgoszczy 25.05.2016 11:02 Magdalena Malec
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI