2016-07-04 09:17:48

Kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku


Kontrolę przeprowadzono w dniach od 21.04.2016 r. do 21.06.2016 r. Celem kontroli było przestrzeganie wymagań w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. Cykl kontrolny w zakresie realizacji zadań własnych gmin wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zakres kontroli obejmował realizację zadań w następującym zakresie: podjętych uchwał, zorganizowanie przetargu i zawarcie umowy, system naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, selektywne zbieranie odpadów komunalnych, zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, sprawozdawczość, obowiązek prowadzenia kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne, obowiązek udostępniania na stronie internetowej informacji wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g., obowiązek prowadzenia rejestru działalności regulowanej, obowiązek dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi. Nieprawidłowości wynikające z kontroli: obligatoryjnie uchwały zostały podjęte po ustawowym terminie, nie osiągnięto wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 rok, nie osiągnięto wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za 2013 r., oraz 2015 r., nie osiągnięto wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów budowlanych i rozbiórkowych przekazywanych do składowania za 2013 r.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 04.07.2016 08:17
Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2016 08:33
Liczba wyświetleń: 113

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku 04.07.2016 08:17 Magdalena Malec
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI