2004-06-18 07:55:40

UCHWAŁA NR XIV / 93 / 2000


z dnia 13 września 2000 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

UCHWAŁA NR XIV / 93 / 2000
z dnia 13 września 2000 r.
Rady Gminy Osięciny

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie trzech stacji wodociągowych i oczyszczalni ścieków wraz z sieciami.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt „ a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. - Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późn. zm. )
Rada Gminy Osięciny uchwala,
co następuje:
§ 1
Wyrazić zgodę na przedłużenie okresu dzierżawy na 10 lat trzech stacji wodociągowych wraz z siecią wodociągową i oczyszczalni ścieków
z siecią kanalizacyjną,

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Osięciny

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz Zaremba

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 18.06.2004 06:55
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2004 14:09
Liczba wyświetleń: 453

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI